Kluster

Inom näringslivet definieras kluster som en geografiskt avgränsad yta som samlat många företag och entreprenörer från närliggande branscher. Inom kluster skapas en speciell stämning av samarbete och konkurrens som driver utvecklingen framåt, till allas nytta. Silicon Valley i USA är världens kanske mest kända kluster och där är det IT som gäller. Sverige har flera kluster av internationell klass. Du känner säkert till Kista Science Tower och området omkring det, där ett stort antal företag och hela koncerner inom IT och telekom har samlats. Den så kallade robotdalen är ett annat mellansvenskt storkluster som samlat samverkande företag och entreprenörer inom robotik.

Sverige har även flera viktiga medicinska kluster där det pågår forskning, tillverkning och produktutveckling på högsta internationella nivå. Klusterbildning anses vara bra för ett lands internationella konkurrenskraft och därför är detta något som kommuner, regioner och även staten brukar gynna genom att bygga upp lämplig infrastruktur och förlägga forskning och utbildningsplatser inom relevanta områden inne i klustret. Huruvida staten ska eller i vilken utsträckning man överhuvudtaget kan främja klusterbildning är dock en omdebatterad fråga.

Det är så pass många och komplexa processer det handlar om och dessutom förändras klustren snabbt genom faktorer som är svåra att förutse och påverka. En viktig upptäckt eller en ny produktionsförutsättning i ett land kan innebära att ledande aktörer flyttar dit på bekostnad av regionen där de tidigare befann sig. Silicon Valley är dock ett exempel på ett område som behållit sin ledande position. Fördelar med klustren är bland annat att de drar till sig internationell spetskompetens och det faktum att närliggande idéer tenderar att befrukta varandra i och med att såväl det formella som det informella kunskapsutbytet förenklas. Ett problem som har lagts fram främst av IT-entreprenörer är bristen på bostäder i storstadsregionen, problemen är mycket stora i Stockholm där blanda nadra mäklare har problem att få in säljbara objekt.